Anh ấy muốn pháo hoa, còn tôi chỉ là tiếng lách tách của thanh củi

Sau khi đọc The Great Gatsby, Hemingway nhiệt thành tin rằng Scott Fitzgerald có thể viết những thứ vĩ đại hơn nữa, bởi vậy cho dù chứng kiến thói nghiện rượu, tính khí thất thường và những pha cư xử lạ đời của Scott, Hemingway vẫn cố bao dung và động viên bạn. Đồng thời, cóContinue reading “Anh ấy muốn pháo hoa, còn tôi chỉ là tiếng lách tách của thanh củi”